Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 1001/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,

chuyển các chức năng của Ủy ban này sang các Bộ

có liên quan thực hiện

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ khoá XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số và chuyển nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Y tế, gồm các tổ chức sau đây:

1. Vụ Dân số;

2. Vụ Truyền thông – Giáo dục;

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Pháp chế;

7. Thanh tra;

8. Văn phòng;

9. Viện Khoa học dân số, Gia đình và Trẻ em;

10. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

11. Trung tâm Thông tin;

12. Báo Gia đình và Xã hội;

13. Ban Quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về dân số;

Tham Khảo Thêm:  Mã ngành 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

14. Ban Quản lý dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên;

15. Ban Quản lý dự án góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khoẻ sinh sản (dự án GTZ);

16. Ban Quản lý dự án hỗ trợ phương tiện tránh thai cho Chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2007;

17. Ban Quản lý dự án tăng cường năng lực của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện giai đoạn II của chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 (VNM7 PG 0009);

18. Ban Quản lý dự án nâng cao năng lực nghiên cứu dân số và sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam.

Điều 2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức Vụ Gia đình thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trẻ em thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm các tổ chức sau đây:

1. Vụ Trẻ em;

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em;

3. Tạp chí Gia đình và Trẻ em;

Tham Khảo Thêm:  Câu chuyện của gia đình sinh được 5 cô con gái: Chiếc màn cưới đêm tân hôn vá lỗ chỗ và câu nói đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng "đẻ cố" sau 40 năm bên nhau!

4. Ban Quản lý các dự án/tiểu dự án hợp tác Việt Nam – UNICEF.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bộ máy giúp Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em; tiếp nhận và bố trí công tác đối với số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thuộc các lĩnh vực nêu trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Các tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân nêu tại Điều 1, Điều 3 Quyết định này tiếp tục được sử dụng con dấu đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, tài chính của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao cho các Bộ có chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  40 lời cảm ơn hay, chân thành nhất trong cuộc sống

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương

về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCB (6b). Trang.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc