Cân bằng phản ứng Al + NaOH + H2O, KMnO4 + Na2SO3 + NaOH

Video kmno4+naoh+na2so3 hiện tượng

P + KClO3 → P2O5 + KCl.

P + H2 SO4 → H3PO4 + SO2 +H2O.

S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

H2S + HClO3 → HCl +H2SO4.

H2SO4 + C 2H2 → CO2 +SO2 + H2O.

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O.

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O.

FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

K2Cr2O7 + HCl→ KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

S + NaOH →Na2­S + Na2SO4 + H2O.

Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O.

NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O.

P+ NaOH + H2O →PH3 + NaH2PO2

CxHy + H2SO4 → SO2 + CO2 + H2O.

FexOy +H2SO4 → Fe(NO3)3 + S + H2O.

M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O.

MxOy + HNO3 → M(NO3)n +NO + H2O.

FexOy + O2 → FenOm.

NH3 + O2 → NO + H2O.

Na + H2O → NaOH + H2 .

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O.

Fe3O4 + H2 → Fe + H2O.

NO2 + O2 + H2O→ HNO3.

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 +H2O.

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 +H2O.

Al + HNO3 → Al(NO3)3 +N2O + N2 +H2O.

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.

KClO3 → KCl + KClO4.

NaBr + H2SO4 + KMnO4 → Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + Br2 +H2O.

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +H2O.

Cl2 +KOH → KCl + KClO + H2O.

C + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2.

FeSO4 + H2SO4 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO + H2O.

NaNO2 → NaNO3 + Na2O + NO.

Tham Khảo Thêm:  Tác dụng của dấu hai chấm là gì?

CuS+ HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + S +H2O.

FeCu2S2 + O2 → Fe2O3 + CuO + SO2.

MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 +KMnO4 +H2O.

SO2 + FeCl3 +H2O →FeCl2 + HCl + H2SO4 .

O3 + KI + H2O → KOH + O2 + I2.

KMnO4 + HNO2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + HNO3 +H2O.

KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2.

HO-CH2-CHO + KMnO4 + H2O→ CO2 + KOH + MnO2 + H2O.

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 á

CrI3 + KOH + Cl2 → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O.

HNO3 →NO2 + O2 + H2O.

KMnO4 + Na2SO3 + NaOH → K2MnO4 +Na2SO4 +H2O.

FeCO3 + HNO3 →Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O.

KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O.

CH­3OH +KMnO4 + H2SO4 → HCOOH + K2SO4 + MnSO4 +H2O.

CH3-CH= CH2 + KMnO4 + H2O → CH3-CHOH-CH2OH + KOH +MnO2 .

FexOy + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

NaClO2 + Cl2 → NaCl + ClO2.

K2Cr2O7 + NaNO2 +H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + NaNO3 + H2O.

Cu2S.FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O.

KHSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O.

K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2 (SO4) 3 + K2SO4 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + H2O

K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3) 2 + NH4NO3 + H2O

CuS2 + HNO3 → Cu(NO3) 2 + H2SO4 + N2O + H2O

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4) 3 + I2 + K2SO4 + H2O

FeSO4 + Cl2 + H2SO4 → Fe2(SO4) 3 + HCl

KI + KClO3 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + KCl + H2O

Cu2S + HNO3 (l) → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O

FeS2 + HNO3 → NO + SO42- + …

FeBr2 + KMnO4 + H2SO4 → …

FexOy + H2SO4 đ → SO2 + …

Fe(NO3)2 + HNO3 l → NO + …

FeCl3 + dd Na2CO3 → khí A#↑ + …

FeO + HNO3 → Fe(NO3) 3 + NO + …

Tham Khảo Thêm:  56 Thương Hiệu Và Logo Của Các Hãng Xe Ô Tô Nổi Tiếng Trên Thế Giới

FeSO4+KMnO4+H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ MnSO4 + K2SO4 + …

As2S3+HNO3(l) + H2O →H3AsO4 + H2SO4 + NO + …

KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

CuFeS2 + O2 + SiO2 → Cu + FeSiO3 + …

FeCl3 + KI →FeCl2 + KCl + I2

AgNO3 + FeCl3 →

MnO4- + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2 + …

FexOy + H+ + SO42- → SO2 + …

FeSO4 + HNO3 → NO + …

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc