Phản ứng Cu(OH)2 + HCl hay Cu(OH)2 ra CuCl2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Cu(OH)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

1. Phương trình phản ứng Cu(OH)2 tác dụng với HCl

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi.

2. Hiện tượng của phản ứng Cu(OH)2 tác dụng với HCl

– Chất rắn Cu(OH)2 tan ra tạo dung dịch có màu xanh lam.

3. Cách tiến hành phản ứng Cu(OH)2 tác dụng với HCl

– Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa Cu(OH)2.

4. Cách viết phương trình ion thu gọn của phản ứng Cu(OH)2 tác dụng với HCl

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách: chuyển các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion; các chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí để nguyên dưới dạng phân tử:

CuOH2+2H++2Cl−→Cu2++2Cl−+2H2O

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn từ phương trình ion đầy đủ bằng cách lược bỏ đi các ion giống nhau ở cả hai vế:

CuOH2+2H+→Cu2++2H2O

5. Mở rộng về phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Xét phản ứng:

Dung dịch A + dung dịch B → Sản phẩm.

– Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

– Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất điện li yếu.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Tham Khảo Thêm: 

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

6. Mở rộng về đồng(II) hiđroxit Cu(OH)2

– Cu(OH)2 là chất rắn, màu xanh, không tan trong nước.

– Cu(OH)2 là một bazơ, dễ tan trong các dung dịch axit. Ví dụ:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

– Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân hủy:

Cu(OH)2 →toCuO + H2O

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Điều chế Cl2 từ HCl và MnO2. Cho toàn bộ khí Cl2 điều chế được qua dung dịch NaI, sau phản ứng thấy có 12,7 gam I2 sinh ra. Khối lượng HCl có trong dung dịch đã dùng là

A. 9,1 gam.

B. 8,3 gam.

C. 7,3 gam.

D. 12,5 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nI2=0,05 mol

Theo PTHH: Cl2 + 2NaI → 2 NaCl + I2

nCl2=nI2=0,05 mol

Theo PTHH: MnO2 + 4HCl →to MnCl2 + 2H2O +Cl2

→nHCl=4nCl2= 0,05.4 = 0,2 mol

→ m HCl = 0,2. 36,5 = 7,3 g.

Câu 2:Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là:

A. Chỉ có khí màu vàng thoát ra

B. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời có kết tủa

C. Chất rắn MnO2 tan dần

D. Có khí màu vàng sinh ra, đồng thời MnO2 tan dần

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng: MnO2 + 4HClđ →t0 MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

→ Hiện tượng của phản ứng: Có khí màu vàng thoát ra, MnO2 tan dần.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây về khí hidro clorua là không đúng?

A. Là chất khí ở điều kiện thường

B. Có mùi xốc

C. Tan tốt trong nước

D. Có tính axit

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khí hiđro clorua không có tính axit.

Câu 4: Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là

A. 25%

B. 37%

C. 20%

D. 50%

Hướng dẫn giải:

Tham Khảo Thêm:  Mã ZIP Tuyên Quang – Tổng hợp mã bưu chính Tuyên Quang đầy đủ nhất

Đáp án B

Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là 37%

Câu 5. Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,3. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nHCl = 0,1.0,02 = 0,002 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,002 → 0,002 mol

x=0,0020,01=0,2M

Câu 6: Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO=3672=0,5 mol

2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

Theo PTHH: nHCl = 2nFeO = 1 mol

Câu 7. Cần dùng 300 gam dung dịch HCl 3,65% để hòa tan vừa hết x gam Al2O3. Giá trị của x là

A. 51. B. 5,1. C. 153. D. 15,3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nHCl=300.3,65100.36,5=0,3 mol

6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

0,3 → 0,05 mol

mAl2O3= 0,05.102 = 5,1 gam

Câu 8. Cho 5,6 gam một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

A. Al2O3. B. CaO. C. CuO. D. FeO.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi công thức oxit là M2Oa

2aHCl + M2Oa → 2MCla + aH2O

Gọi số mol H2O là x (mol) ⇒ nHCl = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng: 36,5.2x + 5,6 = 11,1 + 18.x

⇒ x = 0,1 mol

⇒nM2Oa=0,1a⇒M2Oa=5,60,1a=56a⇒M=20a

a

1

2

3

M

20

40

60

Kết luận

Loại

Ca

Loại

Câu 9. Cho 30,00 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO phản ứng với dung dịch HCl dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của FeO trong 30,00 gam hỗn hợp X là

A. 13,2 gam. B. 46,8 gam. C. 16,8 gam. D. 5,6 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Theo PTHH:

Tham Khảo Thêm:  Cây Hạt Cườm – vị thuốc chữa trị bệnh và cách trồng.

nFe = nkhí = 0,3 mol ⇒ mFeO = 30 – 0,3.56 = 13,2 gam.

Câu 10. Để hoà tan hết hỗn hợp Zn và ZnO phải dùng 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) thu được 0,4 mol khí. Phần trăm về khối lượng hỗn hợp Zn và ZnO ban đầu lần lượt là

A. 40% và 60%. B. 45% và 55%.

C. 50% và 50%. D. 61,6% và 38,4%.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nHCl=100,8.1,19.36,5100.36,5=1,2 mol

2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O (1)

2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 (2)

Theo PTHH (2):

nZn=nH2=0,4 mol

nHCl (2) = 2.nZn = 0,8 mol ⇒ nHCl (1) = 1,2 – 0,8 = 0,4 mol

⇒nZnO=0,42=0,2 mol

mhỗn hợp = 0,4.65 + 0,2.81 = 42,2 gam

%mZn=0,4.6542,2.100%=61,6%.

Câu 11. Cho 36,5 gam dung dịch HCl 10% vào một cốc đựng NaHCO3 dư thì thu được V lit khí ở đktc. Giá trị của V là

A. 44,8. B. 4,48. C. 22,4. D. 2,24.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nHCl=36,5.10100.36,5=0,1mol

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

0,1 0,1 mol

⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 12. Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (D = 1,2g/ml). Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là

A. 152,08 gam. B. 55,0 gam.

C. 180,0 gam. D. 182,5 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

0,5 → 1 mol

⇒mdd HCl=1.36,520.100=182,5gam.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Cu(OH)2 → CuO + H2O
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
 • Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O ↓ + H2O
 • Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O ↓ + H2O
 • 2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O ↓ + 4H2O
 • Cu(OH)2 + C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Tin liên quan

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2023. Theme Du học Hàn quốc